TS Plzeň a.s.

联系方式

Mapa

我方位置

位置:49°44'20.72"N, 13°20'56.939"E

TS Plzeň a.s
Tylova 1/57
301 00 Plzeň

电话:+420 377 336 101/2
传真:+420 377 336 103
电子邮箱:sales@tsplzen.cz

销售部

Vlastimil Rous
销售总监
电话:+420 377 336 257
传真:+420 377 336 107
电子邮箱:rous@tsplzen.cz

技术部

Pavel Silovský
技术总监
电话:+420 377 336 138
传真:+420 377 336 103
电子邮箱:silovsky@tsplzen.cz

物流与采购部

Ing. Luboš Jan
物流与采购主管
电话:+420 377 336 263
传真:+420 377 336 265
电子邮箱:jan@tsplzen.cz

生产部

Ing. Josef Jůna
生产经理
电话:+420 377 336 172
传真:+420 377 336 174
电子邮箱:juna@tsplzen.cz

Ing. Václav Vyskočil
销售部主管
电话:+420 377 336 181
传真:+420 377 336 174
电子邮箱:vyskocil@tsplzen.cz

人力资源部

Jitka Soukupová
人力资源部主管
电话:+420 377 336 244
传真:+420 377 336 240
电子邮箱:soukupova@tsplzen.cz

质量管理部

Ing. Václav Divíšek
质量管理主管
电话:+420 377 336 291
传真:+420 377 336 174
电子邮箱:divisek@tsplzen.cz

更多信息

公司转型成为a.s.(股份公司)法定形式的日期
31. 12. 1999

商业注册处
捷克比尔森地区法院,章节 B 插页83

IČ: 25240293
税务识别号:CZ25240293